TIREX, spol. s r.o. SK

Aktuálna verzia poučenia o spracúvaní osobných údajov týkajúceho sa knihy návštev areálu Nobelova 9A/12278:

 Vstup do priestorov prevádzky prevádzkovateľa na adrese Nobelova 9A/12278, 831 02 Bratislava je evidovaný v knihe návštev, čím dochádza k spracúvaniu osobných údajov prevádzkovateľom TIREX, spol. s r.o., Nobelova 9A/12278, 831 02 Bratislava, Slovenská republika, www.tirex.sk Kontakt na zodpovednú osobu prevádzkovateľa: gdpr(at)tirex(dot)sk alebo TIREX, spol. s r.o., GDPR zodpovedná osoba, Nobelova 9A/12278, 831 02 Bratislava, Slovenská republika. Účel spracúvania osobných údajov je Evidovanie jednorazových vstupov do priestorov prevádzkovateľa. Právny základ spracúvania: zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, nariadenie EÚ č. 2016/679 Oprávneným záujmom spracúvania osobných údajov je ochrana majetkových, finančných a iných záujmov prevádzkovateľa. Príjemcami osobných údajov sú v prípadoch ak by došlo k vzniku škody, priestupku či trestnému činu poisťovne a Policajný zbor SR. Prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje. Doba uchovávania osobných údajov sú 3 roky. Dotknutá osoba má právo od prevádzkovateľa požadovať prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, ako aj právo namietať proti spracúvaniu a právo na prenosnosť údajov. Pri podozrení z porušenia právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov je možné podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk Spracúvané osobné údaje sú nevyhnutné na splnenie oprávneného záujmu spracúvania osobných údajov prevádzkovateľa. Pri spracúvaní osobných údajov sa nepoužíva automatizované rozhodovanie ani profilovanie. Aktualizovanú verziu tohto poučenia môžete nájsť na www.tirex.sk/gdpr