TIREX, spol. s r.o. SK

ADR - Preprava nebezpečného tovaru

Európska dohoda o cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) bola uzavretá 30. septembra 1957 v Ženeve pod patronátom Európskej hospodárskej komisie pri Organizácii spojených národov a svoju účinnosť nadobudla 29. januára 1968. Dňa 21.auguta 1975 bola v New Yorku táto dohoda novelizovaná Protokolom o zmene Článku 14, odsek 3, novelizácia nadobudla účinnosť 19. apríla 1985.

V súčasnosti sú zmluvnými stranami ADR nasledujúce štáty:

Albánsko, Andora, Azerbajdžan, Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Čierna hora, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Kazachstan, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macedónsko, Maďarsko, Malta, Maroko, Moldavsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Ruská federácia, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Tunis, Turecko, Ukrajina a Veľká Británia, Island a Tadžikistan.

ADR sa vzťahuje na prepravné operácie, vykonávané na území najmenej dvoch z vyššie uvedených zmluvných strán.

 

Povinnosti dopravcu pri preprave nebezpečných vecí:

 1. zabezpečiť, aby preprava nebezpečných vecí neohrozila život a zdravie osôb, zvierat, rastlinstva alebo ostatné zložky životného prostredia,
 2. zabezpečiť, aby vozidlá vyhovovali konštrukčným požiadavkám, a ak je to požadované, zabezpečiť vybavenie vozidla osvedčením o schválení vozidla,
 3. zabezpečiť, aby sa vo vozidle nachádzali písomné pokyny podľa ADR,
 4. zabezpečiť, aby vozidlo, prípadne vozidlá, ktoré prepravujú nebezpečné veci, sprevádzali popri osádke aj iné odborne spôsobilé osoby, ak tak určuje medzinárodná dohoda,
 5. zabezpečiť vybavenie vozidla osobitnou výbavou podľa písomných pokynov,
 6. zabezpečiť preškolenie osôb zúčastnených na preprave nebezpečných vecí,
 7. ustanoviť bezpečnostného poradcu pre prepravu nebezpečných vecí.

 

Povinnosti osádky pri preprave nebezpečných vecí:

 1. informovať sa o povahe prepravovaných nebezpečných veciach,
 2. preveriť pred začiatkom prepravy nebezpečných vecí správnosť a úplnosť predpísaných sprievodných dokladov, ktorý je povinný spracovať a dodať odosielateľ,
 3. označiť vozidlo prepravujúce nebezpečné veci oranžovými tabuľami a bezpečnostnými nálepkami a zabezpečiť ich odstránenie po ukončení takejto prevpravy,
 4. oboznámiť sa s obsahom písomných pokynov ešte pred začiatkom nákladky,
 5. vykonať pri nehode alebo mimoriadnej udalosti opatrenia uvedené v písomných pokynoch,
 6. neprevziať na prepravu kus, ktorého obal je poškodený,
 7. predložit orgánom na kontrolu sprievodné doklady, hasiace prístroje a osobitnú výbavu,
 8. ak nákladku vykonáva osádka, dodržať, ustanovenia týkajúce sa nákladky, vykládky, manipulácie s nebezpečnými vecami, spôsobu prepravy a dozor nad vozidlom,
 9. vodič nesmie prepravovať osoby nepatriace do osádky vozidla,
 10. riadne sa oboznámiť s obsluhou hasiacich prístrojov,
 11. zákaz otvárať kusové zásielky,
 12. zákaz používať osvetlovacie teleso s otvoreným plameňom a kovovým povrchom,
 13. zákaz fajčiť počas nákladky, vykládky a manipulácie s nebezpečnými vecami,
 14. počas manipulácie s nebezpečnými vecami musí byť motor vypnutý, ak nie je požadovaný na činnosť niektorých zariadení a počas státia dopravnej jednotky použiť parkovaciu brzdu.

Povinnosti bezpečnostného poradcu pri preprave nebezpečných vecí:

 1. sledovať súlad s predpismi upravujúcimi prepravu nebezpečných vecí,
 2. vykonávať poradenstvo pre svoju organizáciu pri preprave nebezpečných vecí,
 3. pravidelne preškolovať zamestnancov s ohľadom na zmeny v legislatíve alebo zmeny dohody ADR,
 4. pripravovať výročnú správu,
 5. hľadať najjednoduchší spôsob prepravy nebezpečných vecí.

 

 

Požadované doklady pri preprave

 1. Prepravný doklad – obsahuje údaje podobné ako v nákladnom liste, t.j. identifikačné číslo látky, vlastné dopravné pomenovanie, bezpečnostné značky, obalovú skupinu, obmedzujúci tunelový kód, odosielateľa a príjemcu atď. Údaje musia byť napísané v úradnom jazyku odosielateľa a tiež v anglickom, nemeckom alebo francúzskom jazyku.

  Upozornenie: Pri preprave nebezpečných vecí na Slovensku je potrebné použiť vzor „Nákladného listu pri preprave nebezpečných vecí“ podľa vyhlášky č. 357/2007 – príloha č. 10.
   
 2. Písomné pokyny určené pre prípad nehody alebo mimoriadnej udalosti musia byť v kabíne vodiča a musia byť v jazyku vodiča a ďalších členov osádky vozidla, v ktorom vedia čítať a rozumejú mu.

  Upozornenie: Od 1.1.2009 sú písomné pokyny na štyroch stranách, farebné, pre všetkých vodičov rovnaké. Musia ich dostať od dopravcu pred cestou.
   
 3. Ďalšie doklady:
  • Doklad totožnosti s fotografiou – pre každého člena osádky
  • Osvedčenie o schválení vozidla na prepravu určitých nebezpečných vecí – vydáva STK na vozidlá typu FL, OX, AT, EX/II, EX/III a MEMU - pozri ADR – časť 9
  • Osvedčenie ADR o školení vodiča na prepravu nebezpečných vecí – v SR vydáva MDPT SR po absolvovaní školenia a vykonaní skúšky – v jazyku vydávajúcej krajiny a tiež vo francúzskom, anglickom alebo nemeckom jazyku
  • Podľa požiadaviek ADR prípadné povolenie na prepravu

 

Vybavenie dopravnej jednotky:

Výbava pre osobnú a všeobecnú ochranu na vykonávanie všeobecných opatrení a špecofických záchranných opatrení týkajúcich sa nebezpečenstva, prepravovaná na vozidle podľa oddielu 8.1.5 ADR

 1. Nasledujúca výbava sa musí nachádzať na dopravnej jednotke:
  • na každé vozidlo zakladací klin, ktorého rozmery zodpovedajú najväčšej prípustnej hmotnosti vozidla a priemeru kolies;
  • dve samostatne stojace výstražné značky;
  • kvapalina na vyplachovanie očí(a);
    
 2. a pre každého člena osádky vozidla
  • výstražná vesta (napríklad: ako je opísaná v norme EN471);
  • prenosné osvetľovacie zariadenie;
  • pár ochranných rukavíc;
  • ochrana očí (napríklad ochranné okuliare).
    
 3. Dodatočná výbava vyžadovaná pre určité triedy:
  • záchranná úniková maska(b) pre každého člena osádky vozidla, ktorá sa musí prepravovať vo vozidle v prípade bezpečnostných značiek vzorov č. 2.3 alebo 6.1;
  • lopata(c);
  • prekrytie kanálu(c);
  • zberná nádoba(c).
    

_____________________________________________________
(a) Nevyžaduje sa na čísla bezpečnostných značiek 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 a 2.3
(b) Napríklad záchranná úniková maska s kombinovaným plynovo/prachovým filtrom typu A1B1E1K1-P1 alebo A2B2E2K2-P2, ktorý je podobný filtru opísanému v norme EN 141

 

 

 

Kedy sa jedná o podlimitnú prepravu podľa ADR

 

 1. Maximálne objemy paliva (PHM) podľa ADR
 2.  

  • palivo nachádzajúce sa v palivovej nádrži vozidla a určené na jeho pohon (do 1500 l, na prívese maximálne 500 l)
  • v prenosných nádržiach na palivo sa môže prepravovať najviac 60 litrov na jednu dopravnú jednotku
  • palivo nachádzajúce sa v nádržiach vozidiel alebo iných dopravných prostriedkoch (ako sú lode) prepravovaných ako náklad

   

 3. Podlimitná ADR preprava
 4.  

  Preprava určitého maximálneho množstva nebezpečných vecí. Vychádzame z dopravných kategórii uvedených v 15. Stĺpci tabuľky A, prílohy 1 Dohody ADR pre každé UN číslo.

   

  Podlimitna preprava ADR

    

  Pri podlimitnej ADR preprave je potrebné:

   

  • mať vo vozidle 2 kg hasiaci prístroj
  • mať doklady: CMR (ako pri plnej ADR + uviesť dopravnú kategóriu), osvedčenie o jednodňovom školení
  • mať kusové zásielky označené ako pri plnej ADR (UN číslo, bezpečnostné značky, UN kód obalu)
  • písomné pokyny pre prípad nehody

   

  Pri podlimitnej ADR preprave nie je potrebné:

   

  • značiť vozidlo
  • písomné pokyny pre prípad nehody
  • mať plnú ADR výbavu
  • mať osvedčenie o ADR školení (oranžový preukaz)

   

  Revidované zväzky dohody ADR 2013  (ADR zväzok I a zväzok II) nájdene na stránke Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

 Zdroj:

UNITED NATIONS ECONOMIC COMMITIONFOR EUROPE (UNECE)

ADR - ŠKOLENIA A KONZULTÁCIE S.R.O.

© SITA Slovenská tlačová agentúra