TIREX, spol. s r.o. SK

INCOTERMS

Incoterms (pôvodne z angl. International Commercial Terms - medzinárodné obchodné podmienky) je súbor medzinárodných pravidiel na výklad najčastejšie používaných obchodných podmienok (dodacie doložky) v zahraničnom obchode. Ojedinele sa používajú aj pri vnútroštátnych obchodných transakciách.

Hovorovo slovo „Incoterms“ označuje „doložky podľa Incoterms“.

Incoterms určujú v podstate miesto a spôsob prechodu rizika (za stratu tovaru a podobne) a podmienky (colné odbavenie, prevzatie tovaru atď.), vyplývajúce z dodacích doložiek uvedených v kúpno-predajnej (nie prepravnej) zmluve, teda riziká a podmienky vo vzťahu medzi predajcom a kupujúcim, pri medzinárodnom obchode. Doložka Incoterms má vždy podobu niekoľkopísmenovej skratky (napr. DAF). V ideálnom prípade sa do zmluvy teda napíše napr. ....DAF Bratislava....Zmluva sa riadi Incoterms 2000… a v praxi sa potom skratka DAF vykladá podľa textu Incoterms 2000.

Pravidlá pre akýkoľvek druh (akékoľvek druhy) dopravy

 • EXW – EX WORKS / ZO ZÁVODU (…dohodnuté miesto)
 • FCA – FREE CARRIER / VYPLATENÉ DOPRAVCOVI (…dohodnuté miesto)
 • CPT – CARRIAGE PAID TO / PREPRAVA PLATENÁ DO (…dohodnuté miesto určenia)
 • CIP – CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO / PREPRAVA A POISTENIE PLATENÉ DO (…dohodnuté miesto určenia)
 • DAP - DELIVERED AT PLACE / S DODANÍM NA MIESTO (…dohodnuté miesto určenia) - nahrádza bývalú doložku DDU
 • DAT - DELIVERED AT TERMINAL / S DODANÍM NA TERMINÁL (...dohodnutý terminál)
 • DDP – DELIVERED DUTY PAID / S DODANÍM CLO PLATENÉ (…dohodnuté miesto určenia)

Pravidlá pre dopravu po mori a po vnútrozemských vodných cestách

 • FAS – FREE ALONGSIDE SHIP / VYPLATENÉ K BOKU LODE (…dohodnutý prístav nalodenia)
 • FOB – FREE ON BOARD / VYPLATENÉ NA LOĎ (…dohodnutý prístav nalodenia)
 • CFR – COST AND FREIGHT / NÁKLADY A PREPRAVNÉ (…dohodnutý prístav určenia)
 • CIF – COST, INSURANCE AND FREIGHT / NÁKLADY, POISTENIE a PREPRAVNÉ (…dohodnutý prístav určenia)