TIREX, spol. s r.o. SK

Logistický slovní­k

Doprava

cieľavedomá a účelná ľudská činnosť, ktorá spočíva v priestorovom premiestňovaní tovaru a osôb pomocou dopravných prostriedkov po dopravných cestách v priestore a čase.


Dopravca

osoba alebo podnik, ktorá prevádzkuje dopravu pre vlastnú alebo cudziu potrebu.
 

Preprava

výsledný produkt dopravy, ktorým sa uspokojujú potreby premiestňovania.

Prepravca

súhrny názov pre odosielateľa a prijímateľa.

Zasielateľstvo

obstarávanie, zabezpečovanie prepravy vecí, prípadne ďalších služieb súvisiacich s prepravou, pod vlastným menom na cudzí účet na základe zasielateľskej zmluvy.


Zasielateľ 

obstarávateľ dopravy, medzi zasielateľom a príkazcom vzniká prepravný vzťah. Medzi hlavné úlohy a činnosti zasielateľa patria:

1.    Obstarávanie prepravy a prekládky: Zasielateľ má za úlohu vybrať najvhodnejší dopravný prostriedok podľa hľadísk kvality . Podrobná znalosť prepravných podmienok a taríf sú rozhodujúce pre voľbu optimálneho dopravcu a dopravného prostriedku. Musí mať znalosti o podmienkach dovozu , vývozu a colných otázkach. Obstaráva prepravu s využitím dopravcu, uzatvára nákladnú zmluvu, vystavuje nákladné doklady. Okrem toho obstaráva  prekládku tovaru.


2.     Vykonávanie prepravných a prekládkových činností: Zasielateľ môže prepravovať tovar vlastným dopravným prostriedkom ako aj vykonávať prekládku vlastným prekladajúcimi zariadeniami.


3.    Zberná činnosť: Zoraďovanie, distribúcia zásielok patrí k najdôležitejším úkonom zasielateľa. Môže sa jednať o pozemné, vodné a letecké zásielky.


4.    Skladovanie a obstarávanie skladov: Tovar sa skladuje pred, počas a po preprave. Zasielateľ to zabezpečuje uzatvorením  skladovacej zmluvy so správcom skladu alebo tovar uskladní vo vlastnom sklade.


5.    Ostatné činnosti

a) prepravné poradenstvo – Zasielateľ radí v otázkach prepravy, odkazuje zákazníkovi najvýhodnejší druh dopravy

b) kontrola tovaru – tu patrí váženie, meranie, počítanie, označovanie, odoberanie vzoriek, zisťovanie škôd a pod.

c) spracovanie tovaru – naplňovanie, miešanie, triedenie, preberanie a pod.

d) balenie – pristavenie kontajnerov, debnenie, označovanie, viazanie, paletizácia a pod.

e) logistické služby – poradenstvo, vývoj, prevádzka log. systémov, pri zaobstarávaní tovarov a jeho distribúcii

 

 Zväz logistiky a zasielateľstva SR

je profesné združenie podnikateľov podnikajúcich v oblasti logistiky a zasielateľstva, ktorého úlohou je  podporovať, rozvíjať a chrániť spoločné odborné, hospodárske a sociálne záujmy svojich členov.

Úlohy zväzu:
-  rozvoj vnútroštátneho a zahraničného zasielateľstva
-  rozvoj jednotlivých odborov dopravy najmä kamiónovej dopravy
-  rozvoj medzinárodného obchodu
-  spolupráca v skladovej, manipulačnej technike s výrobkami
-  spolupráca v colných otázkach
-  pôsobenie v legislatíve pri poradenstve
-  zastupovanie záujmov svojich členov voči vláde SR
-  poradenská činnosť
-  informovanie verejnosti
-  zameranie na obchodnú, hospodársku činnosť

Členstvo ZLZ SR vo významných združeniach:
-  CLECAT - Európska organizácia pre zasielateľstvo a logistiku
-  FIATA - Medzinárodné združenie národných zväzov zasielateľov
-  ICC - Medzinárodná obchodná komora Slovensko

ZLZ SR vydáva dokumenty FIATA:
-  konosament FBL
-  zasielateľské potvrdenie FCR

Vydavateľská činnosť ZLZ SR:
Všeobecné zasielateľské podmienky
-  Zborníky prednášok z medzinárodných konferencií "Úloha zasielateľa v medzinárodnom obchode"

Vzdelávacia činnosť:
-  v spolupráci s Fakultou prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline organizuje  kurz " Zasielateľ - Špedičný expert FIATA"
-  v spolupráci s Fakultou prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline organizuje pravidelne každý rok medzinárodnú konferenciu          "Úloha zasielateľa v medzinárodnom obchode"
- spolupracuje so Žilinskou univerzitou v Žiline a strednými odbornými školami pri zabezpečovaní výučby zasielateľstva